مهدي لشگري

مهدي لشگري

كارشناس برق و زيرساخت مراكز داده

استخدام شده

درباره من

اطلاعات فردی

آدرس
کد پستی
شهر
ایمیل
تاریخ تولد
محل تولد
وضعیت تاهل
تابعیت

مهارت های حرفه ای


سوابق شغلی


پروژه ها


سوابق تحصیلی


زبان ها


ترجیحات شغلی